Regulamin

Regulamin portalu

SERWIS DOMO.COM.PL JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

 

 1. Wstęp 

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego domo.com.pl Korzystając z serwisu internetowego domo.com.pl Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia tego Regulaminu. Użytkownik korzystający serwisu domo.com.pl ma obowiązek przestrzegać postanowień opisanych w niniejszym Regulaminie. Należy uważnie zapoznać się z jego treścią. 

2. Definicje 

Regulamin- niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami do niego, wyraźnie odwołującymi się do niego i stanowiącymi jego integralną część. Serwis DOMO.com.pl- zbiór stron internetowych powiązanych ze sobą funkcjonalnie umieszczonych pod adresem internetowym: domo.com.pl lub innych adresach Administratora Serwisu domo.com.pl, zawierający: 

a) oferty gotowych projektów architektonicznych w postaci bazy danych

b) informacje o usługach jakie świadczy serwis DOMO.com.pl  

Administrator Serwisu DOMO.com.pl - Podmiot który zarządza oraz prowadzi Serwis, którym jest Hubert Waś, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dream House Hubert Waś z siedzibą przy ul. Radzymińskiej 230, 03-674 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem NIP: 524-257-29-90  

Adrres korespondencyjny- dział handlowy:

Dream House Hubert Waś; ul. Radzymińska 230; 03-674 Warszawa

Projekt domu- Projekt architektoniczno- budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 

Koncepcja projektu- to projekt architektoniczno – budowlany w zarysie, ktory zawiera wizualizację, opis i rysunek w postaci uproszczonej. Wymaga ona dodatkowego opracowania dokonywanego przez architekta tworzącego dany projekrt, aby powstał projekt spełniający wymogi projektu architektoniczno- budowlanego w uwzgledniniu przepisów jakie są w prawie budowlanym. 

Użytkownik –osoba fizyczna która ukończyła 18 lat lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, reprezentowana przez osobę fizyczną do tego upoważnioną, która korzysta z Usług udostępnianych przez DOMO.com.pl na mocy niniejszego Regulaminu 

Klient- osoba fizyczna, konsument w rozumieniu ustawy kodeks cywilny, korzystająca z usług świadczonych przez DOMO.com.pl – Użytkownik staje się Klientem w momencie zawarcia umowy z serwisem DOMO.com.pl – na zakup pdokumentacji projektowej i/lub korzystający z innych usług Serwisu. Zawarcie umowy jest równoznczne z dokonaniem zamówienia na stronie serwisu Domo.com.pl 

Formularz zamówienia – dokument elektroniczny, który umożliwia złożenie zamówienia; 

Sprzedaż projektu- Umowa na podstawie której, Użytkownik nabywa komplet dokumentacji w postaci 4 egzemplarzy projektu architektoniczno – budowlanego. Po zawarciu umowy Użytkownik nabywa prawa- licecję aby pobudować na tej podstawie jeden budynek.

 Adaptacja projektu- Przystosowanie projektu do warunków, które panują w miejscu gdzie Inwestor planuje wybudowac dom. Warunki te opisane są w dokumencie m.in."Warunki zabudowy" lub "Wypis z planu miejscowego zagopospdarowania przestrzeni".Adaptacja czyli dostosowanie-odnosić się również do zmian jakie Użytkownik chciałby nanieść w zakupionym projekcie.

 Profil Użytkownika- zbiór danych o Użytkowniku zawierających m.in. komentarze, zdjęcia udostepniane przez Użytkownika a także informacje o Użytkowniku zaciagnięte z powiązanych serwisów Administratora m.in. Portalu społecznościowego www.facebook.com. Profil ten umożliwia innym użytkownikom w zakresie takim na jaki Użytkownik zezwala poprzez upublicznianie informacji o sobie- wchodzić na stronę Użytkownika i przeglądać informacje o nim a także jeśli to możliwe wypowiadać się na forum i komunikować się z samym Użytkownikiem

Materiały- wszelkiego rodzaju teksty i opracowania, obrazy i zdjęcia oraz inne treści udostepniane przez Użytkowania na stronach Serwisu Domo.com.pl 

Netykieta- zbiór zasad, które obowiązują Użytkowników korzystających z Internetu, Ogranicza ona dopuszczanie do publikowania w Internecie treści naruszających zasady przyzwoitego zachowania w kontaktach międzyludzkich oraz powszechnie akceptowane obyczjowe normy. 3.

3 Wymagania techniczne do Korzystania z SerwisuDOMO.com.pl Do korzystania z Serwisu DOMO.com.pl 

3.1.Użytkownik powinien posiadać urządzenia, które umożliwiają korzystanie z Internetu , elektronicznej skrzynki- jaką jest e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej otwieranie, wyśtwietlannie i przeglądanie stron WWW. m.in, takich jak: Firefox 3.0; Chrome 4.0; Internet Explorer 7.0; Safari 4.0 oraz nowsze ich wersje.

4 Sprzedaż projektów architektonicznych. 

4.1. Serwis DOMO.com.pl zawiera oferty projektów architektonicznych, gdzie prezentowane Towary na stronie www.domo.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a tylko zaproszenie do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a firmą Dream House Hubert Waś. Poszczególne Usługi mogą być świadczone bezpłatnie lub odpłatnie.Usługi płatne oznaczone są w Serwisie Domo.com.pl w taki sposób, by przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z Usługi Użytkownik miał możliwość zapoznać się z ceną Usługi.

4.2. Oferta projektu architektonicznego zawiera:

 a) cenę projektu, 

b) wizualizację 

c)rysunek techniczny, 

d) opis projektu, 

e) dane techniczne,

f) szacunkowy koszt budowy 

g) opis technologii w jakiej budynek winien powstać

 h) nazwę biura architektonicznego wraz z autormami projektu 

4.3. Administrator Serwisu DOMO.com.pl prowadzi sprzedaż projektów, które dostępne są w Serwisie DOMO.com.pl a także świadczy na rzecz Użytkowników inne usługi. Usługi te związane są ze sprzedażą i są wliczone w cenę sprzedaży projektu. Są to: 

a) profesjonalne doradztwo, 

b) obsługa transakcji, sprzedażowej 

c) pomoc techniczna 

4.4. W celu nabycia projektu architektoniczno-budowlanego należy odpowiednio złożyć zamówienie, które przyjmowane jest: poprzez skorzystanie z przycisku „ZAMAWIAM” przy projekcie na stronie Serwisu DOMO.com.pl. Klient klikając przycisk ZAMAWIAM wyraża zgodę na związanie się umową na odleglość.

Uwaga: Serwis zastrzega sobie prawo do odmówienia sprzedaży projektu w momencie, gdy na stronie pojawi się błąd dotyczący ceny. Serwis niezwłocznie poinformuje Klienta o powstałym błędzie oraz prawidłowej cenie za projekt.

Na stronie Serwisu podane są aktualne numery telefonów oraz adresy mailowe w zakładce KONTAKT.. W razie zmiany danych do kontaktu Serwis niezwłocznie dokona aktualizacji  na stronie Serwisu DOMO.com.pl 

4.5. Konsultant Serwisu DOMO.com.pl – po przyjęciu zamówienia kontaktuje się z Użytkownikiem celem potwierdzenia zamówienia. W razie konieczności konsultant dokonuje poprawek w zamówieniu. 

4.6. Dostarczenie projektu następuje maksymalnie w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez konsultanta Serwisu DOMO.com.pl. W przypadku zamówienia, gdzie projekt jest Konceptem czas realizacji może się wydłużyć. Konsultant Serwisu DOMO.com.pl poinformuje Użytkownika o przewidywanym terminie realizacji. Z jednodniowym wyprzedzeniem konsultant Serwisu DOMO.com.pl uprzedzi Użytkownika o terminie dostarczenia projektu. 

4.7 Projekt architektoniczny- który wysyłany jest po realizacji zamówienia składa się z kompletu dokumentów – które są niezbędne do podjęcia budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Załącznik nr 1 do nn. Regulaminu " Dokumntacja projektowa  zawiera szczegółowy opis co wchodzi w skład kompletu projektowego. 

4.8. Do projektu architektonicznego dołączone są: dziennik budowy oraz tablica budowy niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie domu po zakończonej budowie. 

4.9. Płatność za projekt architektoniczny może następować w formie; przedpłaty- przelewem bankowym na rachunek wskazany w Serwisie DOMO.com.pl , za pobraniem-przez firmę kurierską- gdzie gotówkę należy wręczyć kurierowi przy odbiorze przesyłki, gotówką w siedzibie biura. W momencie gdy Użytkownik wybiera przesylkę  za pobraniem nalezy doliczyc koszt 31 zł brutto za przesyłkę doliczając ja do kwoty wręczanej kurierowi.  Serwis korzysta z usług tylko i wyłącznie kurierskich. Nie wysyła towaru i innych materiałów dodatkowych poprzez Pocztę Polską                                                                                Towar uznaje się za dostarczony w momencie przekazania go kurierowi, chyba że Klient zgłosił szkodę nie otrzymania przesyłki. Kl ient zobowiązany jest przy kurierze sprawdzić zawartość przesyłki i w przypadku wątpliwośći co do towaru spisać protokół  szkody oraz wysłać stosowane pismo reklamacyjne. Po podpisaniu przez Klienta odbioru przesyłki  uznaje się , że przyjął on towar i zaakceptował jego zawartość. 

Termin płatności za towar/usługę po dokonaniu zamówienia wygląda następująco:

a) płatność za pobraniem- w momencie otrzymania przesyłki 

b) płatność gotówką- Klient płaci za projekt w momencie jego odbioru w siedzibie firmy- dział handlowy 

c) płatność przelewem- czas oczekiwania na dokonanie płatności wynosi 3 dni robocze po czym zamówienie jest anulowane 

Wyjątkiem  od powyższej zasady jest indywidualne ustalenie przez Klienta i doradcą termin płatności. Ustalenia są zawsze potwierdzane mailowo.

Realizacja wysyłki - jest w terminie zazwyczaj do 5 dni roboczych -( a maksymalnie do 14 dni roboczych) liczone od momentu  dokonania opłaty za towar poprzez przelew bankowy. W przypadku przedłużenia realizacji wysyłki Klient niezwłocznie będzie o tym poinformowany. 

Serwis Domo.com.pl realizuje wysyłkę w 24 h- po otrzymaniu dokumentacji projektowej od pracowni architektonicznej/ architekta. Za opóżnienia w realizaji zamówienia spowodowanego poprzez pracownię architektoniczną/ architekta serwis Domo.com.pl - nie odpowiada. 

4.10. Wedlug obowiązującego prawa odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne projektu ponosi wyłącznie biuro architektoniczne i/lub architekt będący twórcą projektu przedstawiony w ofercie sprzedaży zamieszczonej w Serwisie DOMO.com.pl.  Serwis Domo.com.pl jest pośrednikiem, który pośredniczy w sprzedaży projektów- i nie ingeruje w ich merytoryczną i prawną poprawność. 

Serwis Domo.com.pl - informuje jednocześnie iż  sprzedawane projekty są nowe, nie noszą śladów użytkowania i pochodzą z bezpośredniego źródła jakim jest pracownia archotektoniczna i/lub architekt projektujący. Dokumentacja projektowa sprzedawana Klientowi jest wolna od wad takich jak- ślady użytkowania czy zniszczenia. 

4.11. Akceptacjąc regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie ofert handlowych drogą do celów całkowitej realizacji zamówienia dotyczącego sprzedaży projektu architektonicznego przy czym Dane, które zostawia Użytkownik przy składaniu zamówienia, nie są udostępniane osobom trzecim oraz innym przedsiębiorcom w celach marketingowych poczty elektronicznej. Dostarczane przez Użytkownika dane przy składaniu zamówienia Serwis DOMO.com.pl potrzebuje.  

4.12. Użytkownik składając zamówienie i chcący zatwierdzić zamówienie  zobowiązany jest do zaznaczenia informacji- mówiącej o wyrażeniu zgody na poszczególne czynności . Do zaznaczenia są poniższe informacje; 

1) Potwierdzam, że zapoznałem się z regulaminem serwisu www.domo.com.pl i akceptuję jego warunki. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej obsługi serwisu internetowego jakim jest www.domo.com.pl oraz obsługi zamówień składanych za pośrednictwem tego serwisu internetowego. Administratorem Państwa danych osobowych jest Hubert Waś, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dream House Hubert Waś z siedzibą w Warszawie.

Macie Państwo prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego www.domo.com.pl.

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

3) Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Serwisu domo.com.pl drogą elektroniczną informacji o ofercie, promocjach i rabatach.

4) Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Administratora podmiotom - Partnerom, z którymi współpracuje celem umożliwienia zaoferowania usług a także samego wykonania usług, na które Państwo wyraziliście zgodę. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej obsługi serwisu internetowego jak i zamówień dokonywanych za pomocą tego serwisu lub też  mailowo czy pisemnie a także dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o  bazę danych Administratora, analiz preferencji lub zainteresowań klienta i zaproponowanie oferty produktowej przez Administratora danych na podstawie złożonych zapytań mailowych. Na podstawie tworzonego profilu klienta Administrator może dostosować świadczone usługi do indywidualnych potrzeb klienta.

Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte zgodą użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne jednakże konieczne dla obsługi i realizacji złożonego zamówienia. Dane mogą być również wykorzystywane do marketingu usług własnych Administratora. Macie Państwo prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie.

Partnerzy współpracujący : Espiro Property sp z o.o, Espiro Property sp.jawna, GeoPlus Karol Drabarek, Bugeo Ireneusz Koźbiał, Tomasz Lewandowicz Projektowanie Architektoniczne, Elżbieta Jarzębowska, Tomasz Jarzębowski, Quaro Monika Jangas, Tomafil Marcin Janisiewicz, Famikon Michał Fabisiak oraz inni podwykonawcy i podmioty, które są niezbędne do należytego wykonania usługi zleconej przez Klienta.Podwykonawcy Administratora danych mają z nim  podpisane umowy na przetwarzanie danych osobowych.

4.13. Serwis DOMO.com.pl udostępnia Użytkownikom profesjonalne doradztwo przy wyborze projektu architektonicznego a także wsparcie techniczne. 

4.14. Reklamacje Użytkownik może składać listownie listem poleconym. 

W przypadku reklamacji opierającej się na zwrocie/ wymianie należy wypełnić w załączniku 4 do nn. Regulaminu. Pt "Warunki zwrotu/ wymiany." Bardzo prosimy o zapoznanie się z tym załącznikiem. 

4.15. Zwrot projektu lub wymiana możliwa jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania projektu. Wiele projektów można zwrócić bądź wymienić nawet do 30 dni. Niektóre projekty można wymienić nawet do 365 dni.  Szczegóły dotyczące zwrotów i wymian należy każdorazowo przed zakupem ustalić z konsultantem serwisu Domo.com.pl Szczegóły dotyczące zwrotów i wymian opisane sa w ząłączniku nr 4 do nn. Regulaminu pt. "Warunki zwrotów/ wymian.

Zwrot/ Wymiana projektu na inny, może zostać dokonana tylko i wyłączenie pod warunkiem,  iż zwrot  zakupionego projektu został pozytywnie rozpatrzony przez autora projektu danej pracowni.

Zwrotowi/ Wymianie nie podlegają materiały dodatkowe - w postaci Kosztorysów, zestawień materiałów i inne, zapisane na nośniach informacji typu CD, drukowane etc.

Wymiana na inny projekt może zostać dokonana u tego samego autora bądź innego w wybranej pracowni.

Zwrot pieniędzy po dokonaniu zwrotu projektu nastąpi do 14 dni od momentu otrzymania informacji z Serwisu o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu projektu. 

Wyjątkiem są sytuacje- gdy autor projektu opóźnia się ze zwrotem środków na poczet Serwisu, o czym Klient będzie niezwłocznie poinformowany.

Wszelką korespondencję należy przesyłać za pośrednictwem usług kurierskich lub też listem poleconym - za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

UWAGA, zakupione projekty Koncepcyjne nie podlegają zwrotom. Projekt zakupiony w momencie trafienia do regularnej sprzedaży zyskuje możliwość zwrotu. 

5 DANE OSOBOWE

5.1 Serwis stosuje pliki cookies. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego regulują przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243, z późniejszymi zmianami). Szczegółowe informacje o polityce cookies stosowanej przez serwis stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, z którym można się zapoznać pod tym linkiem. (polityka cookies)

5.2 RODO 25.05.2018 r. Nowe rozporządzenie

Przetwarzanie  danych pozwala nam na świadczenie usług, m.in. realizowanie zamówień projektów odpowiedzi na pytania, a także realizacja usług zawartych w formularzach zamówień usług Formalno-prawnych oraz adaptacji.                                   

  W szczególności przetwarzamy  dane osobowe: a) w celu realizacji wyżej wymienionych zamówień. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). b) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Dream House Hubert Waś (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o zleceniach i zamówieniach oraz obsługi ewentualnych roszczeń; c) w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Dream House Hubert Waś(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju; d) w celu kierowania  treści marketingowych, np. po  zakupie projektu domu, jest wysyłana propozycja kupna projektu garażu lub  oferta na usługi formalno-prawne lub adaptacji projektu a także budowy domu. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Dream House Hubert Waś (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie wiadomości e-mail, zawierających rysunki szczegółowe oraz informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

5.3 Jak długo przechowujemy  dane?

Twoje dane będą przechowywane przez Dream House Hubert Waś ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej, w sekcji „Dlaczego przetwarzamy dane?”). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak możesz się z nami skontaktować?”.

5.4 Komu udostępniamy dane?

Administrujemy nimi sami, ale dla celów realizacji zamówienia przekazujemy je dostawcom, podwykonawcom, operatorom pocztowym i kurierom.

5.5 Jakie macie Państwo prawa?

W związku z przetwarzaniem przez Dream House Hubert Waś danych przysługuje szereg uprawnień:

można uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy  dane oraz dodatkowo kopię danych osobowych. W przypadku, gdy  prośba obejmuje kopie danych pomożecie nam Państwo  wskazując kopię jakich danych potrzebujecie; można zażądać sprostowania danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Dream House Hubert Waś je przetwarzał) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcecie Państwo aby Dream House Hubert Waś przetwarzał dane tylko w ograniczonym zakresie; Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie przez nas  danych narusza prawa- proszę o tym napisać, powiedzieć. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Klientów oraz Przedstawicieli.

5.6 Jak się można z nami skontaktować?

Można się z nami  skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@domo.com.pll w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto, zawsze można napisać do nas  pismo na adres Dream House Hubert Waś, Radzymińska 230, 03-674 Warszawa

6. Zastrzeżenia i odpowiedzialność oraz zapewnienia 

6.1. Za informacje umieszczone na stronie Serwis nie bierze odpowiedzialności. Należy każdorazowo potwierdzić informacje zawarte w ofercie u konsultanta Serwisu. Wszelkie materiały graficzne wykorzystywane do prezentacji projektów domów i budynków prezentowane w Serwisie mogą się różnić od dokumentacji technicznej ze względu na na stały proces doskonalenia projektów podczas ich powstawania- zgodnie z normą ISO 9001. 

6.2. Administrator nie odpowiada za Materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu DOMO.com.pl przez Użytkowników, za ich prawdziwość i rzetelność. 

6.3. Serwis DOMO.com.pl i jego treści nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Nie mogą być zatem podstawą do składania reklamacji. Zestawienie materiałowo-kosztowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego- zatem nie może stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Administratora Serwisu DOMO.com.pl. Podane w zestawieniu dane są wartościami szacunkowymi- przybliżonymi. 

6.4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen za gotowe projekty architektoniczne znajdujące się w ofercie Serwisu DOMO.com.pl. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty poszczególnych gotowych projektów architektonicznych. Zmiana cen dotyczy także zamówień przyjętych już do realizacji. 

6.5. Serwis zastrzega sobie prawo do każdorazowego informowania Klienta o terminie realizacji gotowego projektu architektonicznego- gdyż niektóre z nich są w fazie koncepcji i realizacja jest duższa od standardowej realizacji zamówienia. 7.6. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam oraz artykułów sponsorowanych wyświetlanych na stronie serwisu Domo.com.pl przez firmy współpracujące z Serwisem 

6.7. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis a także wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem-działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednak Administrator też zastrzega, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą i/ lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich jak i samych Użytkowników. 

6.8. Administrator dołoży wszelkich starań, by zapewnić aktualność oferty i zgodność treści projektów ze wizualizacjami/ zdjęciami przedstawionymi w ofercie Serwisu DOMO.com.pl. Użytkownik Serwisu DOMO.com.pl musi być jednak świadomy, że niektóre oferty projektów mogą być nieaktualne lub niezgodne ze zdjęciami- co nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Użytkownika wobec Serwisu DOMO.com.pl.

6.9. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności komercyjnej, ogłoszeniowwej czy też reklamowej wśród Uzytkowników Serwisu oraz osób trzecich poprzez wykorzystanie wszelkich płaszczyzn Serwisu jak również poczty elektronicznej. Działania takie to m.in.; kierowanie do Użytkowników treści reklamowych ogłoszeniowych i komercyjnych oraz przekazywanie ich również osobom trzecim, które wchodzą w korelacje z Użytkownikami. Przekazywane są treści reklamowe, informacyjne komercyjne i to dotyczące produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora, jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych etc. do treści korespondencji przesyłanych przez nich systemem poczty wewnętrznej. 

6.10. Zabronione jest kopiowanie i/ lub rozpowszechnienie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie informacji czy to fragmentów czy też całości informacji, danych lub treści czy zdjęć z Serwisu DOMO.com.pl za wyjątkiem przypadków, gdzie Administrator wyraził pisemną zgodę lub też takie korzystanie odbywa się w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach z tymi przypadkami związanymi. 

6.11. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków do Serwisu DOMO.com.pl bez zgody Użytkownika.

6.12. Użytkownik zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone Serwisowi DOMO.com.pl i zwolnić Serwis DOMO.com.pl z jakichkolwiek roszczeń i/ lub żądań łącznie z uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej- wysuwanymi przez osoby trzecie, które wynikają bezpośrednio z naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub praw osób trzecich. 

7. Zmiany Regulaminu 

7.1. Administrator publikuje zmiany regulaminu, załączników lub dodatków na stronach WWW Serwisu DOMO.com.pl.

7.2. Z chwilą publikacji zmian regulaminu, załączników lub dodatków w witrynie internetowwej wszelkie wcześniejsze postanowienia w tym zakresie tracą moc. W ich miejsce zaczynają obowiązywać postanowienia nowe, chyba że dalsze postanowienia nn. Regulaminu stanowią inaczej. 

7.3. Informacja o zmianie regulaminu, załączników oraz dodatków jest dostępna dla każdego Użytkownika- i będzie wyświetlana w aktualnościach- na stronie internetowej Serwisu Domo.com.pl 

7.4. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis DOMO.com.pl promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w Załącznikach do nn. Regulaminu.

7.5. .Przepisy Kodeksu Cywilnego mają zastosowanie do spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie

Regulamin ogólny+ Rodo 25.05.2018

Załącznik 1 do regulaminu "Dokumentacja projektowa"

Załącznik 2 do regulaminu "Promocja Domowa" ważna od 01.01.2016 do odwołania

Załącznik 3e do regularminu "Sprzedaż premiowa" od 01.12.2015 do odwołania

Załącznik 4 do regulaminu " Warunki zwrotu i wymiany"

Załącznik 5 do regulaminu "Formularz zwrotu/ wymiany"

Archiwalne regulaminy

Zaufało nam już tysiące osób z całej Polski.

Dołącz do grona naszych zadowolonych Klientów i spełnij z nami marzenia o własnym domu!