Zanim kupisz projektDla każdej działki możliwe jest uzyskanie informacji o tym, co można na niej wybudować. Źródłem tych informacji jest właściwy urząd gminy, na terenie której leży działka.

Na terenach gdzie uchwalone są Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), inwestor otrzyma na podstawie złożonego wniosku wypis i wyrys z obowiązującego planu. Jest to dokument sporządzony przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zaś uchwalony przez radę gminy. Składający się z dwóch części: tekstowej i graficznej. W przypadku braku planu, decyzję o warunkach zabudowy (DWZ) – potocznie zwaną „wuzetką”- dla wnioskowanej działki. Dokument ten określa warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Warunki zabudowy określają m.in:

 • rodzaj i wysokość zabudowy,
 • geometrię dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy, układ połaci dachowych)
 • linie zabudowy, 
 • wskaźnik intensywność zabudowy,
 • powierzchnię biologicznie czynną, etc, 
Posiadając taki dokument unikniemy pomyłek przy wyborze projektu, znając warunki zabudowy, mamy wyznaczony kierunek działania na drodze od projektu do budowy.

Jak się to odnosi do uzyskania pozwolenia na budowę?

W trakcie wydawania pozwolenia na budowę przez starostwo powiatowe sprawdzeniu i analizie podlega złożony projekt budowlany. Zgodność złożonego projektu z planem zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy jest kluczowym elementem w uzyskaniu pozwolenia. W innym przypadku inwestor dostanie postanowienie, o dostosowaniu projektu do wydanych warunków, w przypadku przekroczenia wyznaczonego terminu, otrzyma odmowę.
  
Jak wybierać projekt domu? 

Wybór projektu domu jednorodzinnego powinien być dyktowany pragmatyzmem. Zakup gotowego projektu domu w oparciu jedynie o własne przekonania czy potrzeby inwestora jest zwykle niedobrym początkiem procesu inwestycyjnego prowadzącym do wielu problemów i rozczarowań. Warto zasięgnąć informacji przed planowanym wyborem projektu, jakim ograniczeniom może podlegać planowana budowa na wybranej działce. Do najczęściej spotykanych warunków zabudowy należą:  wysokość budynku, kształt i kąt dachu, powierzchnia biologicznie czynna.
Wymogi estetyczne są szczególnie istotne w strefach podlegających ochronie konserwatora zabytków lub przyrody.